İş Güvenliği Uzmanı işyerindeki risklerin öncelikli sırasına göre yıllık eğitim planı düzenler ve bu plan doğrultusunda aşağıdaki eğitimlerin verilmesini sağlar.

 • Genel İş Güvenliği Eğitimleri (Tüm Firma Çalışanları)
  İşe Giriş İş Güvenliği Oryantasyon Eğitimi
   İş Kazalarının Hukuki Boyutu (Firma Yöneticileri)
   Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi
   Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı
   Elle Taşıma ve Kaldırma Eğitimi
   Çalışma Ortamlarına Yönelik Özel İş Güvenliği Eğitimleri
   Makine ve Tezgahlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
   Kişisel Koruyucu Kullanma Eğitimi
   Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
   Gürültü Eğitimi
   Temel İlkyardım Eğitimleri
   Risk Değerlendirmesi Eğitimi
   Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
   El Aletlerinin Kullanımında İş Güvenliği Eğitimi
   Kaynak İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
   Basınçlı Kaplarda Güvenli Çalışma Eğitimi
   Kaldırma Araçlarında Güvenli Çalışma Eğitimi
   Ekranlı Araçlarda İş Güvenliği Eğitimi
   İş Hijyeji Eğitimi

Eriş OSGB Uzman kadrosu tarafından çalışanlarınızın eğitimleri verilir. Eğitim sonunda çalışanlar eğitimlerin yeterliği konusunda değerlendirilerek sertifikalandırılır.

İş Güvenliği Eğitimleri

 

İş Güvenliği Uzmanı işyerindeki risklerin öncelikli sırasına göre yıllık eğitim planı düzenler ve bu plan doğrultusunda aşağıdaki eğitimlerin verilmesini sağlar.

 • Genel İş Güvenliği Eğitimleri (Tüm Firma Çalışanları)
  İşe Giriş İş Güvenliği Oryantasyon Eğitimi
   İş Kazalarının Hukuki Boyutu (Firma Yöneticileri)
   Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi
   Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı
   Elle Taşıma ve Kaldırma Eğitimi
   Çalışma Ortamlarına Yönelik Özel İş Güvenliği Eğitimleri
   Makine ve Tezgahlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
   Kişisel Koruyucu Kullanma Eğitimi
   Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
   Gürültü Eğitimi
   Temel İlkyardım Eğitimleri
   Risk Değerlendirmesi Eğitimi
   Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
   El Aletlerinin Kullanımında İş Güvenliği Eğitimi
   Kaynak İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
   Basınçlı Kaplarda Güvenli Çalışma Eğitimi
   Kaldırma Araçlarında Güvenli Çalışma Eğitimi
   Ekranlı Araçlarda İş Güvenliği Eğitimi
   İş Hijyeji Eğitimi

Eriş OSGB Uzman kadrosu tarafından çalışanlarınızın eğitimleri verilir. Eğitim sonunda çalışanlar eğitimlerin yeterliği konusunda değerlendirilerek sertifikalandırılır.

 

Yangın Eğitim ve Tatbikatları

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince İşyerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, acil durum ekiplerini oluşturmak, Oluşturulan acil durum ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmaya yönelik olarak çalışanlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir.

İşverenler iş yerlerinde acil durum yaratacak olayları öncelik sırasına göre tespit etmek, acil durumlarda davranış yöntemlerini belirlemek ve işletme için Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı;

 • Tüm çalışanlara Yangın Bilinçlendirme Eğitimi Verilir.
  Acil Durum Ekiplerine Görev ve Sorumlulukları Hakkında Eğitim Verilir.
   İşyerinde haberli ve habersiz alarm tahliye denemeleri yapılır.
   Hazırlanan Senaryo doğrultusunda yangın tatbikatı yapılır.
   Tatbikat sonunda gözlem raporları düzenlenerek acil durum planlarının uygunluğu gözden geçirilir.

Eriş OSGB, işletmenizde yaşanması muhtemel bir acil durum karşısında hazırlamış olduğumuz acil durum eylem planı ve pratikte gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde işletmede oluşacak hasarı minimize etmekteyiz. Çalışanlarınızı acil durumlar karşısında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmekteyiz. Eğitim ve tatbikatlarımızı fotoğraf ve video kayıtları ile sizlere sunmaktayız.

 

İlkyardım Eğitimleri

 

Eriş OSGB ilkyardım eğitimlerini aşağıda görebilirsiniz.

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

 • Genel İlk Yardım Bilgileri
  Temel Yaşam Desteği
   Yaralanmalarda İlkyardım
   Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
   Zehirlenmelerde İlkyardım
   Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
   Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
   Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
   Kanamalarda İlkyardım
   Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
   Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
   Hayvan Isırmalarında İlkyardım
   Boğulmalarda İlkyardım

 

Mesleki Eğitimler

 

Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör ve işlerde, personelin yapacağı iş ile alakalı mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler kesinlikle çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sayesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları çeşitli şartlara göree düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde (Ek-1)’deki tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur.

İşyerinde yapılan işler, ana iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler çerçevesinde yer almakla birlikte, personelin yaptığı iş Ek-1 çizelgede işaret edilen işlerin dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmamaktadır.

Yönetmelik çerçevesine giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayan kişilere Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek protokoller kapsamında verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerine tabi olarak alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik çerçevesinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işe alınacaklar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olanlar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu konular da göz önünde bulundurularak yapılır.

Ek-1 deki tabloda bulunan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı konusu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu yönetmelik çerçevesinde yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında bulundurmaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekiyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 85’inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ kapsamında alınan mesleki eğitim belgeleri bu yönetmelik kapsamında da geçerli sayılmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

 

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği.
  İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri.
   Yangın eğitim ve tatbikatlarının birlikte yapılması.
   4857 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununun hukuksal boyutu ve yasal mevzuatları.
   Risk analizi yöntemleri uygulamalı örneklerle, tehlike ve risk kavramları.
   Vinç ve sapanlama, forklift eğitimi.
   Yüksekte çalışma.
   İskelelerde güvenli çalışma.
   Kimyasallar etkileri ve korunma yolları , depolanması, parlayıcı patlayıcı sıvılar.
   Kaynakta ve basınçlı tüplerle çalışmada güvenlik.
   Kaza nedir iş kazası nedir yasal tanımları.
   İş kazası hukuksal sonuçları.
   Kaza teorileri, iş kazası etkikeri, iş kazası maliyetleri, istatistiki bilgiler.
   Kişisel koruyucu malzemelerin etkin kullanımı ve önemi.
   Sağlık ve güvenlik işaretleri.
   Thermal Konfor şartları.
   (Isı, Nem, Aydınlatma, Gürültü, Titreşim, Toz, Havalandırma, Yangın).
   Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önleme.
   Yapı işlerinde ( inşaatlarda ) iş sağlığı ve güvenliği.
   İşyerlerinde iş gördürenlerin yetki ve sorumlulukları.
   Kanıtlanmış staratejiler ile çalışanlarınızı iş güvenliği şampiyonu yapın.
   Hijyen.
   İlk yardım bilgilendirme.
   İş sağlığı ve güvenliğinde davranış bozuklukları.
   Acil durum planları.ve yönetimi, acil durum aydınlatması ve tabelaları.

 

ERİŞ OSGB, işyerlerinizin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan bir uzman firmadır. Güvenli çalışma ortamları için profesyonel çözümler sunar.